هواداران بالیوود

بیوگرافی هنرمندان بالیوودءتصاویر هنرمندان بالیوودءمتن شعرهای هندیءآموزش زبان هندی

+ آموزش زبان هندی

با سلام خدمت شما خواننده گرامی،من در این صفحه اول باید چند نکته رو درباره زبان هندی بدونید.

زبان هندی یک زبان بزرگ و سخت است.

نمسته: سلام

نمسکار: سلام

سلام: سلام

رام رام: خداحافظ

الویدا: خداحافظ

سادته: با

سِ: از

مین: در

سادتی: همراه

مِ: من

توم: تو

تو: تو

وُ: او

هم: ما

آپ: شما

وی: ایشان

موجکو: به من

همکو: به ما

تومکو: به تو

آپکو: به شما

وواِ: به ایشان

مرا: مال من (مذکر)

مری: مال من (مونث)

توم ی هارا: مال تو

ترا:مال تو (مذکر)

تری: مال تو (مونث)

هَما ی را: مال ما

آپ ی کا: مال شما

اوس ی کا: مال او

کیا: چی

یه: این

هونا: بودن

هِ: است

هو: هستم

هون: هستم

هُ: هستی

ها: آره

جی: بله

نا: نه

تیکِ: باشه

کوچ: چیز

کوچ هِ: چیزی هست

کوچ نا: هیچی

کوچ ناهی: چیزی نیست

کاهو: بگم

بَِتا هٌو: بگو

بولو: بگو

که دو: بگو

کاهِ: بگه

کاها: گفت

بولکِ: می گم

م بولا هون: من صحبت می کنم

هر: هر

پَال: لحظه

فیر/phir: باز

بی: هم

پاس: نزدیک

آب: حالا

آئو: بیا

مت آئو: نیا

چال: برو

جااو: برو

مت جائو: نرو

باهارمت جائو:بیرون نرو

چالو: بریم

مت چالو: نریم

سارِ: همه

برا: زیاد

باهوت: زیاد

دکا: دیدن

جیتنه: ببینم

توه: که

سـِ: از

گایا: شد

مِین: در

زندگی: زندگی

جیا: زندگی

سامجالو: بفهم

نا سامجا: نفهمیدن

ذرا: ذره

پان: بدست آمدن

سنکرومه: بین صدا

مه: بین/داخل

اوپر: بالا

نیچه: پایین

اَگه: جلو

دروازه: در

مهندی: حنا

کاجل: سرمه

بیندیا: فرق بند

سیندور: خال

گنگا: النگو

چوری: النگو

انگو: انگشتر

مانگل سوت: گردنبند

پایل: پابند

سیری: پله

سیریو: پله ها

چَت: سقف

شرت: پیراهن

چری: عصا

باب/ بائوجی: بابا

دادا: پدربزرگ

دادی:مادربزرگ

ما/ مائوجی: مامان

نانا: پدربزرگ

نانی: مادربزرگ

لارکا: پسر

لارکی: دختر

بتا: بچه،پسر

بتی: بچه،دختر

باهی/بایسا: برادر

پابی: زن داداش

بهنا: خواهر

جی جا جی: شوهر خواهر

باهو: عروس

دولهن: عروس

ویدوا: زن بیوه

دولها: داماد

چاچا/جاجو: عمو

چاچی: زن عمو

ماما: دایی

مامی: زن دایی

پوپا: شوهر عمه

پوپی: عمه

آدمی:انسان (مرد)

اورت: انسان (زن)

اندا: مرد کور

اندی: زن کور

بـِرا: کر

شرت: پیراهن

غوبارا: باد کنک

چویینگم: آدامس

پتا: آدرس

سَتا: اذیت

بول: فراموش

موکا: فرصت

توکا:

بوجلو: پرسیدن

کیجابی: کلید

جَاب: وقتی

دعایین: دعاها

رب: خدا

مانگی: خواستم

مانگلونگا: می خواهم

وادا: قول/عهد

رَاها: می مونه

بات: حرف

جاکِ: رفت

میلی: رسیدی به من

میلاک: رساندن به هم

دو نو: دو نفر

ساتی/سادی/sathi: همراه/باهم

شیکاوا: شکایت/گله

پیا کی: مال معشوق

پیو: بنوشم

گایی: رفت

چهایا: سایه

پوکارِ:فریاد

ساد: غمگین

بـِبـَسی: فقر و بدبختی

چورا: می دزدم

نال: همراه

بانگارا: قصر

جـَشـَن: جشن

هیریـِه: ای جواهر

لادا: دعوا کردن

پیلو: بنوش

پاجی: برادر

بوتالا: مشروب

چاهانی: داستان

تازا: تازه

جیتنه: هرچقدر

جوش: غیرت

کوی: کسی

جـِیسه: بصورتی که

شباب: جوانی

چوری: دزدی

چور: دزد

چوبکه: آهسته

اِک: یک

دو: دو

تین: سه

چار: چهار

پانچ: پنج

چه: شش

سات: هفت

آت: هشت

نو: نه

دَس: ده

جنت: بهشت

دِک: دادن

کِسی: کسی

کروگی: می کنی

بَنوگی: می شی

سَابکا: مال همه

اِرادا: اراده

جانو: میدونم

جان لـِ: بدون

پیار کرتِ: دوستش دارم

مان لـِ: قبول کن

اوس مِ: در آن

توجپِ: برای تو

اگر: اگر